Investigació, divulgació i promoció de la cuina catalana

Els fins de l´Acadèmia Catalana de Gastronomia són la investigació, la divulgació i la promoció del coneixement i la observança de la cuina.

La cuina catalana, com a patrimoni cultural viu que forma part de la nostra identitat com a poble, constitueix una herència que es configura i es transmet a traves de la història. La consciència d’una cuina catalana pròpia i diferenciada és, doncs, una realitat que ens identifica, distingeix i honora. Preservar aquesta especificitat és un compromís tant culinari com cívic i cultural que l’ Acadèmia Catalana de Gastronomia té com a principal objectiu, adduint i remarcant que tot diàleg en l’àmbit de la cuina com a patrimoni històric i cultural s’ha de fer des del absolut respecte a les diferències i a les identitats. L’àmbit d’activitat principal de l’ Acadèmia Catalana de Gastronomia son els països de parla i cultura catalana.

No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica -local, estatal o internacional- relacionada amb les pròpies activitats i fins de l’ Acadèmia Catalana de Gastronomia.