Estatuts de l’ACGN

RESOLUCIÓ JUS/1874/2014, de 30 de juliol, d’inscripció al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

Vist l’expedient d’inscripció dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, incoat arran de la sol·licitud 21 de maig de 2014, del qual resulta que en data 21 de juliol de 2014, es va presentar la documentació prevista en l’apartat 15 de l’annex de l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies, segons l’acord d’aprovació adoptat en l’Assemblea General Extraordinària de l’Acadèmia de data de 10 de juliol de 2014;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat assumeix les competències exclusives en matèria d’Acadèmies amb seu central a Catalunya; l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 932, de 28.12.1987); i el Decret 61/2014, de 29 d’abril, pel qual es crea l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014);

Atès que el text dels Estatuts regula les determinacions prescrites a l’article 4 del Decret 120/1987, de 9 d’abril, i s’adequa a la legalitat vigent;

En compliment d’allò que disposen els articles 10.b i 12 de l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya;

Atès que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta del Servei de Coordinació Tècnica i Assessorament d’Entitats de Dret Públic;

Resolc:

 1. Declarar l’adequació a la legalitat dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i disposar-ne la inscripció al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya.
 2. Disposar que aquesta modificació es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com a annex a la present Resolució.
  Barcelona, 30 de juliol de 2014

Santiago Ballester i Muñoz
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

RESOLUCIÓ JUS/1874/2014, de 30 de juliol, d’inscripció al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

Vist l’expedient d’inscripció dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, incoat arran de la sol·licitud 21 de maig de 2014, del qual resulta que en data 21 de juliol de 2014, es va presentar la documentació prevista en l’apartat 15 de l’annex de l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies, segons l’acord d’aprovació adoptat en l’Assemblea General Extraordinària de l’Acadèmia de data de 10 de juliol de 2014;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 120/1987, de 9 d’abril, pel qual la Generalitat assumeix les competències exclusives en matèria d’Acadèmies amb seu central a Catalunya; l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 932, de 28.12.1987); i el Decret 61/2014, de 29 d’abril, pel qual es crea l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014);

Atès que el text dels Estatuts regula les determinacions prescrites a l’article 4 del Decret 120/1987, de 9 d’abril, i s’adequa a la legalitat vigent;

En compliment d’allò que disposen els articles 10.b i 12 de l’Ordre de 7 de desembre de 1987, per la qual es regula el Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya;

Atès que aquest expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta del Servei de Coordinació Tècnica i Assessorament d’Entitats de Dret Públic;

Resolc:

 1. Declarar l’adequació a la legalitat dels Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i disposar-ne la inscripció al Registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya.
 2. Disposar que aquesta modificació es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com a annex a la present Resolució.
  Barcelona, 30 de juliol de 2014

Santiago Ballester i Muñoz
Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Annex

Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

Capítol I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r

Denominació i Naturalesa

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició és una corporació de dret públic creada mitjançant el Decret 61/2014 de 29 d’abril, que es regirà pels presents Estatuts i pel Decret 120/1987, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya. Es constitueix amb els antecedents de I’Acadèmia Catalana de Gastronomia, inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb data 12 de març de 1990 amb el número 11.513, de la qual recull i continua la tasca feta fins ara en el desenvolupament de la cuina catalana i la gastronomia.

Article 2n

Seu

L’Acadèmia estableix el seu domicili social a Barcelona, al Carrer Girona, 20, 08010 de Barcelona.

Article 3r

Finalitats

L’Acadèmia té com a finalitats l’estudi i la promoció de les ciències i arts culinàries, a través de la investigació i la pràctica de la cuina i de les activitats gastronòmiques; analitzarà les seves relacions amb la nutrició, la dietètica, l’economia rural, agrícola i ramadera. Prestarà especial atenció a la gastronomia pròpia de les diferents comarques i poblacions de Catalunya, divulgant les seves excel·lències i propiciant el seu coneixement i expansió, investigant les seves arrels culturals i socials.

Les activitats de l’Acadèmia per al compliment dels seus objectius, seran:

 1. L’organització d’actes públics i culturals.
 2. L’edició de publicacions per a la divulgació de la gastronomia catalana, les seves especialitats i peculiaritats.
 3. La investigació de noves receptes, amb les que realçar la qualitat dels nostres productes i estimular als professionals de la gastronomia catalana.
 4. La recerca i divulgació de fórmules culinàries autòctones i tradicionals.
 5. La creació de premis i distincions, per destacar els mèrits de professionals de la restauració i de la seva divulgació.
 6. L’emissió d’informes, dictàmens i propostes procedents en les matèries de la seva competència, tant a petició de les administracions públiques, com d’entitats privades o particulars.
 7. Els altres que fossin necessaris per al compliment de les seves finalitats.

Article 4t

Àmbit

L’Acadèmia abastarà en la seva actuació tot el territori de Catalunya.
Aquest àmbit d’actuació no limita la seva relació amb altres acadèmies, entitats o països.

Capítol II

DELS ACADÈMICS I ACADÈMIQUES

Article 5è

Dels acadèmics i acadèmiques

L’Acadèmia estarà integrada:

 1. Per 60 persones acadèmiques titulars de número.
 2. Per les persones acadèmiques emèrites.
 3. Per les persones acadèmiques corresponents.
 4. Per les persones acadèmiques d’honor.

En la composició de l’Acadèmia es tendirà a la representació equilibrada de dones i homes.

Article 6è

De l’adquisició de la qualitat d’acadèmic
 1. Els acadèmics o acadèmiques de número inicials, seran els signants de l’acta de constitució de l’Acadèmia, en la seva forma jurídica d’associació, que no excedeixin de 72 anys d’edat.
 2. Els acadèmics o acadèmiques de número, cessaran en complir els 72 anys d’edat i passaran llavors a ser acadèmics o acadèmiques emèrits.
 3. Per completar el nombre de seixanta acadèmics o acadèmiques de número, s’escolliran a proposta de les persones acadèmiques promotores-fundadores per majoria absoluta i fins a arribar als 60 que fixa l’article anterior, entre persones que hagin destacat pel seu interès, coneixement, divulgació i defensa de la gastronomia catalana i/o experiència en la secció de nutrició.
 4. Seran acadèmics o acadèmiques emèrits:
  • 6.d.1 Els signants de l’acta inicial de constitució de l’Acadèmia, que siguin majors de 72 anys.
  • 6.d.2 Els escollits posteriorment per l’Assemblea per majoria simple, a proposta de la Taula Directiva.
 5. Seran acadèmics o acadèmiques corresponents:
  • 6.e.1 Els escollits posteriorment per l’Assemblea per majoria simple, a proposta de la Taula Directiva, entre persones que, sense participar activament en els treballs de l’Acadèmia, destaquin per la seva labor en pro de la gastronomia i nutrició catalana, i puguin ser col·laboradors de l’Acadèmia fora de Catalunya.
  • 6.e.2 Els representants d’aquelles entitats o persones jurídiques que hagin estat escollides per l’Assemblea per majoria simple, a proposta de la Taula Directiva, per la seva rellevància en el camp de la gastronomia catalana o de la nutrició.
 6. Seran acadèmics o acadèmiques d’honor aquelles persones escollides per l’Assemblea, a proposta de la Taula Directiva, per majoria simple, que s’hagin significat socialment en l’àmbit de la cultura gastronòmica catalana i de la nutrició o que per les seves actuacions en favor de l’Acadèmia es considerin mereixedors d’aquesta consideració.

Els acadèmics o acadèmiques emèrits, corresponents i d’honor, no s’inclouen en la limitació numèrica de l’article 5è.I.

Article 7è

Drets i obligacions dels acadèmics i acadèmiques de número
 1. Els acadèmics i acadèmiques de número tindran els següents drets:
  1. Prendre part en quantes activitats organitzi l’Acadèmia en compliment de les seves finalitats.
  2. Formar part de les comissions de treball i en les delegacions que creï la Taula Directiva.
  3. Participar en les assemblees amb veu i vot.
  4. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
  5. Presentar suggeriments a la Taula Directiva, tendents al millor compliment de les finalitats de l’Acadèmia.
 2. Els acadèmics i acadèmiques de número tindran les següents obligacions:
  1. Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de la Taula Directiva.
  2. Assistir a les assemblees i altres actes que s’organitzin, tret que s’excusin.
  3. Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
  4. Participar activament en els grups de treball i comissions que acordi la Taula Directiva.
  5. Satisfer les quotes.

Article 8è

Drets i obligacions dels acadèmics i acadèmiques emèrits, corresponents i dels d’honor

Els acadèmics i acadèmiques emèrits, corresponents i els d’honor, podran assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de l’Assemblea, concórrer als locals de l’Acadèmia i a les activitats programades per la mateixa.

Els acadèmics emèrits i d’honor podran ser triats per a càrrecs directius, llevat del càrrec de president, i així mateix podran formar part dels grups de treball i de les comissions que nomeni la Taula Directiva. Els acadèmics i acadèmiques emèrits tindran l’obligació de satisfer les quotes fixades.

Article 9è

Baixes dels acadèmics

Els acadèmics i acadèmiques podran causar baixa:

 1. Per renúncia voluntària, comunicada a la Taula Directiva.
 2. Per incompliment greu de les seves obligacions, apreciat per l’Assemblea, a proposta de la Taula Directiva.
 3. L’Assemblea General podrà aprovar per majoria simple el reglament de règim interior que consideri necessari.

Capítol III

ÒRGANS RECTORS

Article 10è

Òrgans rectors de l’Acadèmia

Són òrgans rectors de l’Acadèmia la Taula Directiva i l’Assemblea.

Secció 1

De la Taula Directiva

Article 11è

Composició

La Taula Directiva és l’òrgan de gestió i representació de l’Acadèmia. Estarà formada el president, dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i fins a un màxim de nou vocals.

Article 12è

Designació

Els membres de la Taula Directiva, que han de ser acadèmics o acadèmiques de número, emèrits, o d’honor, seran escollits per l’Assemblea i exerciran el seu càrrec per un termini de quatre anys. Tots ells podran ser reelegits; però respecte al càrrec de president, que haurà de ser un acadèmic o acadèmica de número, només cabrà una reelecció.

Article 13è

Vacants

Les vacants que es produeixin en la Taula Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea que se celebri. Mentrestant, el càrrec pot exercir-se provisionalment per un altre membre de la Taula Directiva, nomenat per la mateixa.

Article 14è

Retribució

Els membres de la Taula Directiva no poden percebre cap remuneració ni exercir cap activitat retribuïda per l’Acadèmia.

Article 15è

Facultats

Són facultats de la Taula Directiva:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Acadèmia i executar les decisions adaptades per l’Assemblea.
 2. Comparèixer davant organismes públics; exercitar tota classe d’accions legals, conferint els poders oportuns.
 3. Convocar les assemblees generals; establir l’ordre del dia; presentar el balanç i estat de comptes de cada exercici i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 4. Contractar i acomiadar empleats.
 5. Nomenar comissions de treball i delegar les seves facultats per als temes que consideri convenients, que per la seva naturalesa no siguin indelegables. Podran formar d’aquestes comissions i exercir les delegacions, tant els acadèmics o acadèmiques de número, com els acadèmics o acadèmiques emèrits, corresponents i els d’honor.
 6. Obrir comptes corrents i d’estalvi en qualsevol establiment de crèdit i disposar dels seus fons.
 7. Resoldre provisionalment els casos no previstos expressament en els presents Estatuts, informant-ne a l’Assemblea en la seva primera reunió.

Article 16è

Reunions
 1. La Taula Directiva, convocada pel president, es reunirà en sessió ordinària, com a mínim tres vegades l’any. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el `president, o així ho sol·licitin el 30% dels seus membres.
 2. La Taula Directiva quedarà vàlidament constituïda si estan presents la meitat dels seus membres.
 3. Els acords de la Taula Directiva s’adoptaran per majoria simple dels assistents.

Articulo 17è

Formalització dels acords

Els acords de la Taula Directiva es faran constar en el Llibre d’Actes, que signaran el president i el secretari. En iniciar-se cada sessió de la Taula, es llegirà l’acta de la sessió anterior, per a la seva aprovació o rectificació.

Secció 2

Dels càrrecs de la Taula Directiva

Article 18

Del president

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment a l’Acadèmia.
 2. Presidir i dirigir els debats de la Taula Directiva i de l’Assemblea General.
 3. Emetre un vot decisori en els casos d’empat.
 4. Establir les convocatòries de la Taula Directiva i de l’Assemblea.
 5. Als dos anys d’inici del seu mandat, el president tindrà la facultat de proposar el canvi de la meitat o menys dels membres de la Taula Directiva.
 6. El president serà substituït, en cas d’absència, pel vicepresident primer o pel vicepresident segon, per aquest ordre.

Article 19è

Del tresorer

El tresorer té com a funció la custòdia i control dels recursos de l’Acadèmia; l’elaboració del pressupost, dels balanços i del compte d’explotació. Signarà els rebuts i altres documents de tresoreria.

Article 20è

Del secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Acadèmia; redactar i signar les actes, amb el vistiplau del president, de les sessions de la Taula Directiva i de l’Assemblea; redactar i signar certificacions.

Secció 3

De l’Assemblea General

Article 21è

Concepte

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Acadèmia. Els seus membres són els acadèmics o acadèmiques de número, emèrits, corresponents o d’honor, que reunits en Assemblea legalment constituïda, decideixen per majoria simple o qualificada dels acadèmics o acadèmiques, presents o representats, segons procedeixi d’acord amb l’article 25 dels Estatuts, els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Article 22è

Facultats

L’assemblea General té les següents facultats:

 1. Modificar els Estatuts.
 2. Elegir i separar als membres de la Taula Directiva i controlar la seva activitat.
 3. Aprovar els pressupostos anuals i la liquidació de comptes.
 4. Acordar la dissolució de l’Acadèmia.
 5. Aprovar el reglament de règim interior.
 6. Aprovar l’ingrés de nous acadèmics o acadèmiques, a proposta de la Taula Directiva.
 7. Aprovar la baixa o separació definitiva, amb expedient previ, dels acadèmics i acadèmiques.h) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió relativa a les activitats de l’Acadèmia, a les seves relacions amb organismes públics o entitats privades i particulars i, en general, a la interpretació i desenvolupament dels presents Estatuts.

Article 23è

Sessions

L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l’any, dins dels mesos de gener a abril.La Taula Directiva pot convocar-la amb caràcter extraordinari quan ho consideri convenient. I haurà de fer-hoquan ho sol·liciti un nombre no inferior al 10% d’acadèmics o acadèmiques de número i emèrits; en aquest casl’Assemblea ha de tenir lloc en el terme màxim de 30 dies, des de que s’accepti la sol·licitud.

Article 24è

Convocatòria i desenvolupament
 1. L’Assemblea serà convocada per la Taula Directiva mitjançant convocatòria, que ha de contenir l’ordre deldia i el lloc i hora de la seva celebració. La convocatòria ha de comunicar-se als acadèmics i acadèmiques de número, emèrits, corresponents i d’honor,amb deu dies d’antelació com a mínim. La comunicació podrà fer-se per mitjà de correu electrònic.
 2. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el numero d’assistents, presents o representats.
 3. L’Assemblea serà presidida pel president, i en el seu defecte pel vicepresident primer o pel segon; i actuarà de secretari el de la Taula Directiva o qui el substitueixi.
 4. El secretari redactarà l’acta de la sessió, que signaran ell i el president. Al començament de cada sessió, es llegirà l’acta de la sessió anterior, per a la seva aprovació.

Article 25è

Adopció d’acords
 1. Els acords es prendran per majoria simple dels acadèmics o acadèmiques presents o representats.
 2. Per adoptar acords sobre separació dels seus membres, modificació dels Estatuts o dissolució de l’Acadèmia, es precisarà el vot favorable de les dues terceres parts dels acadèmics o acadèmiques presents o representats.
 3. El nomenament d’acadèmics o acadèmiques de número requerirà d’una majoria absoluta.

Capítol IV

RÈGIM ECONÒMIC

Article 26è

Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Acadèmia consistiran en:

 1. Les assignacions que li concedeixi la Generalitat de Catalunya o altres institucions públiques.
 2. Les donacions, herències i llegats.
 3. Els procedents del seu propi patrimoni.
 4. Les quotes que fixi l’Assemblea General per als seus membres.

Article 27è

Destinació dels recursos

Els recursos de l’Acadèmia es destinaran a:

 1. Despeses pròpies de manteniment, personal i activitat general.
 2. Publicació de llibres.
 3. Activitats culturals i d’investigació.
 4. Altres considerades en els Estatuts.

Article 28è

Pressupostos i liquidació de comptes

Cada any i dins del primer quadrimestre, la Taula directiva elaborarà el pressupost, que sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General ordinària. Igualment se sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General la liquidació dels comptes de l’any anterior.

Capítol V

DISSOLUCIÓ

Article 29è

En cas de dissolució de l’Acadèmia, per acord de l’Assemblea General i en els termes que legalment procedeixin, els béns resultants de la liquidació es destinaran a entitats no lucratives que tinguin finalitats.