Estatuts de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

TITOL I
CONSTITUCIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL, PERSONALITAT I FINALITATS

ARTICLE U
– DENOMINACIÓ I NATURALESA

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició és una corporació de dret públic, creada mitjançant el Decret 61/2014, de 29 d’abril, que es regirà pels presents Estatuts i pel Decret 120/1987, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències exclusives en matèria d’acadèmies amb seu central a Catalunya.

Es constitueix amb els antecedents de l’Acadèmia Catalana de Gastronomía, inscrita en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb data 12 de març de 1990, amb el número 11.513, de la qual recull i continua la tasca feta fins ara en el desenvolupament de la cuina catalana i la gastronomia.


ARTICLE DOS
– OBJECTE

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició tindrà per objecte la investigació, estudi, divulgació, promoció i protecció de la cuina i les ciències i arts gastronòmiques pròpies de les diferents comarques de Catalunya; així com de la nutrició, la dietètica, l’economia rural, agrícola i ramadera, divulgant les seves excel·lències i propiciant el seu coneixement i expansió i investigant les seves arrels culturals i socials.

D’altra banda, constituirà també l’objecte de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició la concepció, planificació, organització i execució de qualsevol classe d’actes públics dirigits al foment de la cuina i la gastronomia catalanes, ja siguin presencials o telemàtics i procedir a la seva posterior comunicació pública mitjançant la producció i posta a disposició del públic de reportatges, audiovisuals o escrits a través de qualsevol mitjà de comunicació.

Constituirà, finalment l’objecte de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició:

a.-L’organització d’actes, públics o privats, destinats a la promoció de la cuina i la cultura gastronòmiques a Catalunya.

b.-L’edició de publicacions  dirigides a la divulgació de la cuina i la gastronomia catalanes, les seves especialitats, trets diferenciadors i peculiaritats.

c.-La investigació i recerca per a la recuperació d’antigues fórmules i receptes i per a la creació d’altres de noves, amb la finalitat de recuperar i posar a disposició del públic el nostre patrimoni gastronòmic passat i, al mateix temps, crear noves fórmules, receptes i preparacions dirigides a actualitzar i internacionalitzar la cuina i la gastronomia pròpies de Catalunya.

d.-L’estudi i difusió de la història de la cuina i gastronomia catalanes.

e.-La formació i desenvolupament acadèmic dels seus propis membres i la conservació de fons documentals relacionats amb les finalitats pròpies de l’entitat.

f.-La creació i atorgament de premis i distincions dirigits a honorar i destacar els mèrits de professionals de la restauració i la seva divulgació, ja siguin passats o presents.

g.-La redacció i publicació d’informes, dictàmens, articles periodístics i, en general, publicacions relatives a les matèries de la seva competència, tant per iniciativa pròpia com a requeriment o sol·licitud de les administracions públiques o d’ens o entitats privades.

h.-La col·laboració amb d’altres entitats, públiques o privades, per a la millora de l’alimentació de la població, la prevenció de l’obesitat i el foment i promoció d’una dieta sana i equilibrada.

i.-Tota activitat necessària o convenient per al compliment dels seu objecte i finalitats.


ARTICLE TRES
– DOMICILI SOCIAL

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició tindrà la seva seu, o domicili social, a 08010-Barcelona, carrer Girona, número 20.

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició podrà establir quantes delegacions i/o representacions consideri necessàries o convenients per a l’acompliment del seu objecte o finalitats, previ l’acord adoptat, en legal forma, per la Junta Directiva.

Per a traslladar el domicili social de l’Acadèmia serà precís l’acord favorable, adoptat en aquest sentit, per l’Assemblea General.


ARTICLE QUATRE
– PERSONALITAT JURÍDICA

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició té plena personalitat jurídica i d’obrar, així com total autonomia per a l’acompliment de les seves finalitats, podent contractar i obligar-se, adquirir, gravar i alienar tota classe de béns, tant mobles com immobles; realitzar actes de disposició i de domini sobre els mateixos, concertar crèdits i realitzar tota classe d’actes de disposició patrimonial que interessin a la seva funció; comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme i/o jurisdicció, exercitant les accions i drets corresponents, així com instar i seguir en totes les seves instàncies qualsevol classe de procediments, així com desistir dels mateixos.

Així mateix i per a la consecució de les finalitats que li són pròpies, l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició podrà constituir o participar en la constitució de quantes entitats o persones jurídiques, mercantils o no, tingui per convenient previ acord pres en aquest sentit per l’Assemblea General.


ARTICLE CINC
– AMBIT TERRITORIAL

L’àmbit territorial de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició comprendrà tot el territori de Catalunya, sens perjudici que pugui estendre les seves activitats més enllà d’aquest àmbit per a la millor consecució dels seus fins i objectius fundacionals.


ARTICLE SIS
– REQUISITS

La condició d’acadèmic serà estrictament personal i intransferible i, per tant podran ser-ho totes les persones físiques, de qualsevol nacionalitat, majors d’edat, que hagin estat admeses per l’Assemblea General, després del corresponent procediment, definit en els presents Estatuts.

En cap cas podrà ostentar la condició d’acadèmic una persona jurídica, ja sigui de caràcter públic o privat.


ARTICLE SET
– DURADA

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es constitueix per temps indefinit, podent suspendre les seves activitat, o dissoldre’s, per les causes i amb les finalitats que assenyalen les Lleis i els presents Estatuts, previ acord de l’Assemblea General adoptat per una majoria de tres quartes parts dels membres concurrents a la reunió.


ARTICLE VUIT
– VIGÈNCIA

Els presents Estatuts tindran vigència a partir de la seva aprovació per l’Assemblea General i posterior dipòsit davant l’Autoritat Administrativa competent.


ARTICLE NOU
– CARÀCTER DE LES DISPOSICIONS

L’acompliment de les disposicions contingudes en els presents Estatuts serà obligatori per a tots els acadèmics i tindran força d’obligar els acords adoptats vàlidament pels seus òrgans de govern.


ARTICLE DEU
– ACOMPLIMENT DE LES FINALITATS

Per a l’acompliment i desenvolupament de les seves finalitats, les funcions de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició seran principal i bàsicament, les següents:

a).-La representació, gestió, defensa i foment de la cuina i gastronomia catalanes i de la dietètica i nutrició a Catalunya.

b).-L’establiment de serveis propis, entès el concepte en la seva més àmplia accepció, d’interès comú per als seus membres i ja siguin de caràcter tècnic, consultiu o divulgatiu i ja tinguin caràcter cultural, científic, històric, lingüístic, editorial, artístic o culinari.

c).-L’administració i disposició dels seus propis recursos, siguin patrimonials o pressupostaris, i la seva aplicació a les finalitats i activitats pròpies de l’Acadèmia.

d).-En general quantes funcions de similar o anàloga naturalesa es considerin necessàries o convenients per a l’acompliment de les seves finalitats i per a la legítima defensa de les finalitats i objectius de l’Acadèmia.

 

TITOL II
DELS ACADÈMICS

ARTICLE ONZE

– ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D’ACADÈMIC

Podran ser nomenats acadèmics, prèvia la seva admissió acordada per l’Assemblea General, amb el vot favorable de tres quartes parts dels assistents les persones físiques que reuneixin els requisits regulats al precedent article sis. El tràmit d’admissió de nous acadèmics haurà de constar necessàriament a l’Ordre del Dia de la reunió de que es tracti.

El número d’acadèmics estarà estrictament limitat a un total de 80, ja siguin ordinaris o emèrits.

La condició d’acadèmic s’adquirirà, prèvia proposició a l’Assemblea General, per part de la Taula Directiva i a través dels següents procediments:

a.-A proposta de la Taula Directiva quan es tracti de persones amb notòria i reconeguda trajectòria pública en qualsevol de les matèries que constitueixen els fins i objectius de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició.

b.-A proposta de la Taula Directiva i a sol·licitud de l’interessat, previ aval de dos acadèmics, amb la presentació del corresponent currículum vitae expressiu dels mèrits al·legats i el vot afirmatiu del Comitè d’Admissions. Addicionalment i de forma prèvia a la seva proposició a l’Assemblea General, per part de la Taula Directiva, el sol·licitant presentarà un estudi o treball científic sobre qualsevol tema culinari, gastronòmic, dietètic o nutricional, sobre un tema de la seva lliure elecció que haurà de ser valorat favorablement per tres quatres parts dels membres de la Taula Directiva.

Les característiques del treball seran les que es defineixin en cada moment de conformitat amb un reglament intern aprovat per majoria simple de la Taula Directiva i que serà públic.

Amb posterioritat a la seva admissió, els acadèmics rebran la consideració d’Acadèmics de Número i participaran, sense cap tipus de discriminació, en l’activitat acadèmica en la forma i amb l’amplitud establerta a les lleis i als presents Estatuts.

Assolida l’edat de 80 anys, el acadèmics adquiriran la consideració d’Acadèmic Emèrit i podran sol·licitar l’exempció en el pagament de quotes, derrames i altres obligacions econòmiques inherents a la condició de membre de l’entitat, però conservant la totalitat dels seus drets polítics i de vot.

Els acadèmics, de número o emèrits, que presideixin las Seccions Culturals de l’Acadèmia, definides en els presents Estatuts, ostentaran, addicionalment, la consideració d’Acadèmics de Grau.

En cap cas podran ser nomenats com a acadèmics, en cap de les seves modalitats, els conjuges i altres parents o familiars de primer grau d’aquells que ja ho siguin en el moment de que es tracti.

 

ARTICLE DOTZE
– DRETS DELS ACADÈMICS

Els acadèmics que es trobin en possessió plena dels seus drets associatius, tindran dret a:

1º.-Elegir i ser elegits, quan acreditin una antiguitat mínima d’un any com a acadèmics, per a càrrecs de representació i directius, havent d’estar al corrent de les seves obligacions, especialment en allò que fa referència al pagament de quotes ordinàries i extraordinàries.

2º.-Ostentar la representació que en cada cas els sigui conferida pels òrgans directius de l’Acadèmia.

3º.-Ser informat oportunament de les actuacions i marxa de l’Acadèmia i de les seves activitats.

4º.-Expressar lliurement, per escrit o de paraula, qualsevol opinió sobre els assumptes que directament els afectin utilitzant els vehicles de participació previstos legal o estatutàriament a l’efecte, i sempre que no comporti un perjudici per a l’Acadèmia en front de tercers o pugui deteriorar la seva imatge pública.

5º.-Utilitzar els serveis tècnics, consultius o divulgatius, establerts al precedent article deu, apartat b), de que disposi en cada moment l’Acadèmia.

L’exercici dels drets dels acadèmic té caràcter personal i intransferible i, per tant, no podran ser, en cap cas, objecte de delegació o representació; llevat que aquesta es confereixi, de forma expressa i fefaent en favor d’un altre acadèmic.

 

ARTICLE TRETZE
– DEURES DELS ACADÈMICS

Els acadèmics tenen els següents deures:

1º.-Participar, una vegada superat el període de carència establert pels presents Estatuts, en l’elecció dels representants que hagin de formar part dels diferents òrgans de govern de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i, molt especialment, de la seva Taula Directiva.

2º.-Ajustar la seva actuació a la normativa legal i reglamentàriament vigent en cada moment i, molt especialment, a les normes previstes pels presents Estatuts.

3º.-Desenvolupar, en el seu cas, amb fidelitat i dedicació els càrrecs pels que hagin estat elegits i que, en cap cas, seran retribuïts, llevat acord en contrari adoptat per l’Assemblea General amb una majoria de tres quartes parts dels membre concurrents.

4º.-Complir els acords vàlidament adoptats tant per la Taula Directiva com per l’Assemblea General de l’Acadèmia.

5º.-Respectar la lliure manifestació d’opinions i no entorpir directa ni indirectament les actuacions de l’Acadèmia i els seus òrgans de govern.

6º.-Facilitar informació certa sobre totes aquelles qüestions que no tinguin el caràcter de reservades, quan siguin requerits a l’efecte pels òrgans de govern de l’Acadèmia.

7º.-Satisfer les quotes i derrames legalment establertes per a contribuir al sosteniment de l’Acadèmia.

 

ARTICLE CATORZE
– PERDUA DE LA QUALITAT D’ACADÈMIC

La qualitat d’acadèmic es perdrà:

a).-Per voluntat de l’interessat, manifestada per escrit dirigit al President, en forma fefaent, amb una antelació de trenta dies a la data efecte.

b).-Per defunció, absència o mort declarades en legal forma.

c).-Per impagament reiterat de les quotes socials, ja siguin de caràcter ordinari o extraordinari.

d).-Per desobediència greu dels acords legalment adoptats pels òrgans de govern de l’Acadèmia, que tinguin força d’obligar, i prèvia la instrucció del corresponent expedient contradictori.

e).-Per executar actes deshonrosos, que comportin el deteriorament de la imatge de l’Acadèmia, o que la facin desmerèixer del concepte públic, així com aquells que tendeixin a dificultar el bon funcionament de l’Acadèmia.

f).-Per manca manifesta de participació y assistència al actes i activitats convocats o organitzats per l’Acadèmia.

g).-Per exercir activitats de qualsevol mena manifestament contraries als termes i a l’esperit dels presents Estatuts.

En los casos assenyalats als anteriors apartats, llevat dels previstos als  epígrafs a) i b) la baixa com a membre de l’Acadèmia haurà de ser decidida per la Taula Directiva, un cop escoltat l’interessat, en expedient contradictori legalment instruït a l’efecte.

L’acord de la Taula Directiva acordant la baixa o pèrdua de la condició d’acadèmic, haurà ser adoptat, amb una majoria de vot equivalent a les tres quartes parts dels membres concurrents

 

ARTICLE QUINZE
– CAUSES ADDICIONALS D’EXCLUSSIÓ

L’enumeració de les causes assenyalades a l’article anterior, és purament enunciativa. En qualsevol cas la Taula Directiva únicament podrà emparar-se per analogia, amb caràcter restrictiu.


ARTICLE SETZE
– REGIM DE RECURSOS

Els acadèmics que hagin estat exclosos per decisió de la Taula Directiva podran presentar Escrit d’Impugnació dirigit a l’Assemblea General, a través del President de la Taula Directiva, qui serà l’única competent per a acordar la readmissió del soci expulsat.

Adoptat el corresponent acord, restarà obert el règim de recursos previst a la Llei,


ARTICLE DISSET
– PÈRDUA DE DRETS DE L’ACADEMIS

Quan un membre deixi de formar part de l’Acadèmia, per qualsevol causa, perdrà tots els drets immanents a tal condició; entès el concepte en el seu més ampli sentit i accepció.

 

TITOL III
DELS AMICS DE L’ACADÈMIA 

ARTICLE DIVUIT
– AMICS DE L’ACADÈMIA

L’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició establirà vehicles de comunicació amb aquelles persones físiques i jurídiques que, estan interessades en els fins i objectius de l’entitat, vulguin mantenir-hi una vinculació reforçada i ser informats i participar en els actes oberts que l’Acadèmia pugui organitzar en cada moment,

La condició de membre amic de l’acadèmia, i els drets i obligacions que tal condició confereixi, serà regulat pel corresponent reglament de desenvolupament i, en cap cas, conferirà més drets que els que expressament se li atorguin.

La Taula Directiva tindrà la potestat de revisar la concurrència dels requisits d’admissió en cada sol·licitud de que es tracti i, per tant, de refusar-la a la seva simple i unilateral decisió.

 

TITOL IV
ÓRGANS DE GOVERN

ARTICLE DINOU
– DELS ORGANS DE L’ACADÈMIA

Els òrgans de govern de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició són l’Assemblea General, la Taula Directiva, la Taula Executiva i les Seccions Culturals.

 

TITOL V
DE L’ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE VINT
– COMPOSICIÓ

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i estarà constituïda per la totalitat dels socis que, acreditant una antiguitat superior a un any com a membres de l’Entitat, es trobin en plenitud de drets associatius i al corrent de pagament de les seves obligacions econòmiques.


ARTICLE VINT-I-Ú
– PERIODICITAT DE LES REUNIONS

L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, dins del primer semestre de cada any natural. Amb caràcter extraordinari podrà reunir-se quan ho sol·licitin la tercera part dels seus socis, per acord de la Taula Directiva, o a iniciativa del President; així com en els casos que expressament s’assenyalin en els presents Estatuts.


ARTICLE VINT-I-DOS
– DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

L’Assemblea General Ordinària tindrà, entre d’altres, les següents funcions:

1º.-Aprovar els programes i plans d’actuació presentats per la Taula Directiva.

2º.-Supervisar la gestió duta a terme per la Taula Directiva.

3º.-Fixar, quan s’escaigui, les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, que hagin de satisfer els socis.

4º.-Aprovar els Comptes Anuals, els Pressupostos i demés estats de comptes.

5º.-Aprovar la Memòria anual d’activitats.

6º.-Per acordar o ratificar l’admissió de nous membres.

 

ARTICLE VINT-I-TRES
– DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

L’Assemblea General, amb caràcter extraordinari, es reunirà per a tractar dels següents assumptes:

1º.-Reforma dels presents Estatuts.

2º.-Comprar, vendre, alienar, pignorar o, de qualsevol altra forma, gravar béns immobles, sol·licitar crèdits o préstecs.

3º.-Per acordar o ratificar la baixa de membres de l’Acadèmia.

4º.-Per tots aquells assumptes que per la seva importància, sotmeti a la seva consideració la Taula Directiva.

 

ARTICLE VINT-I-QUATRE
– CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES GENERALS

-Per a la validesa i obligatorietat dels acords que adoptin les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, serà necessari que hagin estat convocades amb un mínim de trenta dies d’anticipació a la seva celebració, expressant oportunament a la convocatòria el dia, hora i lloc de la mateixa, així com els temes que hauran d’ésser objecte de debat; sent precisa l’assistència com a mínim del cinquanta per cent dels seus socis, en primera convocatòria, i en segona, que tindrà lloc transcorreguda mitja hora, els acords seran vàlids sigui quin sigui el nombre d’assistents o representats, llevat en els casos especials previstos als presents Estatuts.

Actuaran com a President i Secretari de l’Assemblea General qui ocupi aquests càrrecs a la pròpia Taula Directiva de l’Entitat; sent substituït el President, donat el cas, pel Vicepresident que per ordre correspongui i el Secretari, també donat el cas, pel Vicesecretari. En defecte de tots ells, seran nomenats com a President i Secretari de l’Assemblea General els qui resultin escollits per majoria dels assistents.

Els acadèmics podran delegar, de forma expressa i fefaent, la seva representació en qualsevol altre membre de l’entitat, per carta dirigida al President qui, previ el seu examen i consulta al Secretari de la pròpia Assemblea General, decidirà sobre l’acceptació, o no, de la delegació, reflexant la decisió presa a la corresponent acta de la sessió als efectes previstos a la Llei


TITOL VI
DE LA TAULA DIRECTIVA

ARTICLE VINT-I-CINC
– COMPOSICIÓ DE LA TAULA DIRECTIVA

La Taula Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració, representació i direcció de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i estarà composta per un màxim de quinze membres, d’entre els quals es nomenarà necessàriament un President, un Secretari General i un Tresorer i, si s’escau, dos Vicepresidents i un Vicesecretari, que prendran els seus acords per majoria, amb vot de qualitat del President en cas d’empat.

Els membres de la Taula Directiva que no tinguin assignat un càrrec específic tindran el caràcter de Vocals.

Els membres de la Taula Directiva podran ser cessats, lliurement i en qualsevol moment, pel President de l’Acadèmia, qui els podrà substituir per un altre acadèmic que millor pugui contribuir al desenvolupament dels fins i objectius de l’Acadèmia. El nou nomenament tindrà caràcter provisional i haurà de ser posteriorment ratificat per l’Assemblea General.


ARTICLE VINT-I-SIS
– FUNCIONS DE LA TAULA DIRECTIVA

La Taula Directiva tindrà, entre d’altres, les següents funcions:

1º.-Planificar i dirigir les activitats de l’Acadèmia per a l’exercici de les actuacions que li són pròpies.

2º.-Proposar a l’Assemblea General la defensa, en forma adequada i eficaç, dels fins i objectius de l’Acadèmia.

3º.-Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació i executar i dirigir els ja aprovats.

4º.-Vetllar pel compliment dels acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern de l’Entitat.

5º.-Convocar la celebració de les Assemblees ordinàries i extraordinàries, fixant l’Ordre del dia.

6º.-Proposar a l’Assemblea General les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, que hagin de satisfer els seus socis.

7º.-Presentar els Comptes Anuals, Memòries, Pressupostos, Balanços i Liquidacions de comptes per al seu examen i aprovació per l’Assemblea General.

8º.-Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i expedició de rebuts i cartes de pagament.

9º.-Supervisar la comptabilitat, així com la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats atribuïdes al Tresorer.

10º.-Supervisar i vetllar pel normal funcionament dels serveis de l’Acadèmia.

11º.-Adoptar acords relacionats amb la interposició de tota classe de recursos i accions, en defensa dels interessos de l’Acadèmia, davant tot tipus d’organismes i jurisdiccions, ja siguin administratives, arbitrals o judicials, o de qualsevol altre mena.

12º.-Establir els serveis tècnics, d’estudi, assessorament i demés que es considerin oportuns.

13º.-Procedir a la convocatòria de les eleccions, assenyalant les normes de desenvolupament per a la seva celebració, de conformitat amb les prescripcions contingudes als presents Estatuts.

 

ARTICLE VINT-I-SET
– DEL PRESIDENT

El President, i donat el cas els Vicepresidents, pel seu ordre, o qui els substitueixin, que ho seran també de l’Assemblea General, tindran les següents atribucions:

1º.-Ostentar, en general, la més altra representació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, davant qualsevol persona o instància, entès el concepte en el seu més ampli sentit i accepció.

2º.-Presidir les Taules Directives, i les Assemblees Generals que hom pugui convocar.

3º.-Dirigir els debats i l’ordre a les reunions, tenint cura d’assegurar la posterior execució dels acords que vàlidament s’adoptin.

4º.-Representar legalment a l’Acadèmia en tots els actes, personacions i relacions de tot ordre i jurisdicció on hagi d’intervenir, davant Jutjats, Tribunals, Magistratures, Tribunals Econòmic-Administratius, Contenciós-Administratius, Organismes de l’Estat, Província i Municipi de tota classe, grau i jurisdicció, inclús arbitrals, podent atorgar poders notarials en favor d’Advocats, Procuradors o d’altres persones, amb les facultats i atribucions que estimin convenients o necessàries, per a seguir davant d’aquells tota classe d’accions i recursos que  siguin procedents en defensa dels interessos comuns, associatius, professionals o econòmics de l’activitat, i amb facultat inclús per a desistir d’aquelles accions.

5º.-Exercir la potestat disciplinària de conformitat amb allò que estableixen els presents Estatuts.

6º.-Cessar i substituir, donat el cas, els membre de la Taula Directiva que tingui per convenient de conformitat amb les prescripcions contingudes als presents Estatuts.

7º.-Totes les atribucions que no estiguin expressament encomanades a d’altres Òrgans de Govern.

 

ARTICLE VINT-I-VUIT
– DEL TRESORER

El Tresorer tindrà cura de la conservació dels fons i signarà els documents de cobrament i pagament; intervindrà tots els documents de cobrament i pagament i supervisarà la comptabilitat.


ARTICLE VINT-I-NOU
– DEL SECRETARI GENERAL

El Secretari General tindrà cura del Llibre d’Actes que signarà amb el vistiplau del President, així com lliurarà les certificacions que de les mateixes s’expedeixin; convocarà les reunions de la Taula Directiva i de les Assemblees Generals per indicació del President; advertirà dels possibles actes d’il·legalitat o de transgressió de les normes estatutàries en que es pogués incórrer en els actes i acords que es vulguin aprovar; adoptarà les mesures necessàries per a l’execució dels acords dels òrgans de govern; custodiarà els llibres de l’Entitat; informarà al President, a la Taula Directiva i a l’Assemblea General sobre l’assistència suficient dels membres que reglamentàriament es precisin per a la validesa dels acords que s’adoptin; exercirà la direcció i coordinació general tècnic-administrativa dels òrgans, serveis i dependències integrants de l’Entitat, i d’altres que siguin pròpies de la seva condició o li fossin encomanades. En els casos d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment, el Secretari General serà substituït per un membre de la Taula Directiva, designat pel President. El Vicesecretari, en cas d’haver estat nomenat, substituirà al Secretari General en les seves funcions en cas d’absència o malaltia.

Els Vocals substituiran els Vicepresidents, Secretari General i Tresorer en cas d’absència, malaltia o qualsevol altre motiu, per designació expressa, al efecte, del President.

 

ARTICLE TRENTA
– DE LA TAULA EXECUTIVA

La Taula Directiva podrà designar del seu sí una Taula Executiva que estarà integrada per les persones que aquella designi, amb un màxim de set membres.

El President, el Secretari General i el Tresorer formaran part, en tot cas, de la Taula Executiva que es pugui constituir.

Les funcions de la Taula Executiva seran les que, per delegació expressa, li siguin atribuïdes per la Taula Directiva. La delegació haurà de constar necessàriament en acta.

La Taula Executiva reportarà, periòdicament, el resultat de la seva gestió davant de la Taula Directiva i, com a mínim, trimestralment.

 

ARTICLE TRENTA Ú
– DE LES SECCIONS CULTURALS

La Taula Directiva podrà constituir quatre Seccions Culturals per a la millor execució i desenvolupament de les activitats acadèmiques, atenent a les següents especialitats (i) secció d’història, (ii) secció de recerca i filologia, (iii) secció de productes i nutrició i (iv) secció de cuina i cultura.

Les Seccions Culturals estaran presidides per un acadèmic especialment nomenat per la Taula Directiva, que adquirirà la condició d’Acadèmic de Grau i serà el responsable de l’actuació de la secció davant la Taula Directiva i l’Assemblea General, en última instancia.

Les Seccions Culturals exerciran les funcions que els siguin atribuïdes i/o delegades per la Taula Directiva i disposaran del pressupost d’actuació que aquesta els atorgui.

Els Presidents de les Seccions Culturals reportaran periòdicament davant la Taula Directiva i, en tot cas, quan siguin especialment requerits a aquests efectes pel President.

 

ARTICLE TRENTA DOS
– DISPOSICIÓ ECONÒMICA

L’Acadèmia podrà obrir comptes corrents i dipòsits a termini a les Entitats bancàries i de crèdit de primer ordre que estimi convenient i en les quals hi tindran registrades les signatures el President, Vicepresidents, Secretari General i Tresorer, sent precisa la signatura conjunta de dos d’ells per a la retirada o disposició de fons.

 

TITOL VII
DEL PERSONAL

ARTICLE TRENTA-TRES
– DEL PERSONAL CONTRACTAT

L’Acadèmia es proveirà del personal tècnic, administratiu i auxiliar que estimi necessari. Aquest personal serà designat i, donat el cas, acomiadat del seu càrrec per decisió de la Taula Directiva qui, a més, negociarà i assignarà les retribucions salarials que corresponguin. De conformitat amb el que, al respecte estableix la Llei.  

 

TITOL VIII
DEL REGIM ELECTORAL BASIC

ARTICLE TRENTA-QUATRE

El President de l’entitat será escollit, prèvia convocatòria electoral organitzada a l’efecte, per sufragi lliure, directe i secret de conformitat amb les següents normes electorals bàsiques que, en cada convocatòria, seran desenvolupades per la pròpia Taula Directiva sortint:

1.-Prèevia dimissió del President i la Taula Directiva, que restarà en funcions, es procedirà a comunicar als membres de l’Acadèmia l’inici del període electoral amb la possibilitat de presentar candidatures a presidir l’entitat, dins del termini improrrogable de deu dies, en la forma i amb els requisits que  contingui la pròpia convocatòria que, en tot cas, haurà d’ajustar-se a les disposicions legals vigents en matèria electoral.

2.-Finalitzat el període de presentació de candidatures, es constituirà la Mesa Electoral que estarà formada per dos membres escollits per cada candidat concorrent, més dos membres de la Junta sortint i que no sigui, en cap cas, candidat a presidir l’entitat; tenint la Mesa Electoral la responsabilitat de verificar la correcció de les candidatures presentades així com si concorre el dret de sufragi passiu en tots els candidats i l’ordre del procediment. A continuació s’obrirà un període electoral de quinze dies de durada amb la finalitat que els acadèmics puguin conèixer el contingut de cadascun dels programes alternatius.

3.-Finalizat el període electoral es celebrarà, dins del dia següent, a la seu o seus que s’hagin habilitat a  l’efecte i designat prèviament a la convocatòria, la sessió de votacions.

4.-Restarà proclamat guanyador el candidat que hagi obtingut més vots. Donat el cas que únicament s’hagi presentat un candidat, serà proclamada guanyador i President de l’entitat, de forma automàtica i sense més tràmits.

L’escollit President desenvoluparà el seu càrrec durant un període de quatre anys, podent ésser reelegit indefinidament i escollira lliurement els membres que els hagin d’acompanyar en la direcció de l’entidad, de conformitat i subjecció als presents Estatuts. El President electe podrà escollir i prescindir lliurement dels membre que hagin d’ocupar els carrecs corresponsnts al si de la Junta Directiva.

En tot allò que, en matèria electoral, no estigui previst en el present article resultarà d’aplicació el que preveu la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i demés normativa de concordant aplicació.

Per a elegir i ser elegit per a ocupar llocs de representació serà precís gaudir de la plenitud dels drets i obligacions de caràcter associatiu.

 

ARTICLE TRENTA-CINC
– CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DIRECTIVA

El President podrà nomenar lliurement els membres de la Taula Directiva, amb l’unic requisit que siguin acadèmics en possessió del tots els seus drets i al corrent d’obligacions, i cessar-ne qualsevol membre, en qualsevol moment, i substituir-lo per un altre acadèmic que millor pugui contribuir al desenvolupament dels fins i objectius de l’Acadèmia.


TITOL IX
DEL PATRIMONI I EL REGIM ECONOMIC I ADMINISTRATIU

ARTICLE TRENTA-SIS
– CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI

El patrimoni de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició estarà integrat per:

a).-Els béns i drets que posseeixi en el moment de la seva constitució i els que adquireixi posteriorment.

b).-Les donacions, llegats i qualsevol altre dret adquirit a títol lucratiu o onerós.

c).-Les accions i demés títols representatius del capital d’empreses públiques o privades, i les obligacions o Títols anàlegs, dels que sigui tenidor.

d).-Dels drets reals dels que l’Acadèmia sigui titular, així com aquells de qualsevol classe que es derivin del domini que exerceixi sobre els seus béns patrimonials.

 

ARTICLE TRENTA SET
– RECURSOS FINANCERS

Els recursos financers de l’Acadèmia s’integren de:

  1. Les quotes dels membres de l’associació.
  2. Les donacions i els llegats al seu favor.
  3. c) Les subvencions públiques o privades que rebi.
  4. d) La venda dels seus béns i valors.
  5. e) Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis.
  6. f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Cada exercici econòmic caldrà revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes previstes a la Llei i als presents Estatuts.

 

ARTICLE TRENTA VUIT

Els recursos econòmics de l’Acadèmia, i el seu patrimoni, s’han de destinar estricta i necessàriament al compliment de les seves finalitats.

 

TITOL X
DE LA REFORMA DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT

ARTICLE TRENTA NOU
– REFORMA ESTATUTARIA

Els presents Estatuts podran ser modificats, total o parcialment, previ acord adoptat per l’Assemblea General, convocada en sessió extraordinària a  l’efecte, amb el vot favorable de tres quartes parts dels assistents.


TITOL XI
DEL REGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

 ARTICLE QUARANTA
– NORMES DE PROCEDIMENT

La modificació estatutària podrà ser proposada per la Taula Directiva o, almenys, per la desena part dels Acadèmics. El Projecte de nous Estatuts s’hauran de trametre a tots els membres de l’Entitat amb una antelació mínima de vint dies naturals a la data de l’Assemblea General Extraordinària que hagi de decidir, si s’escau, sobre la seva eventual aprovació. La comunicació es podrà fer per mitjans telemàtics o mitjançant exposició a la pàgina web de l’Entitat amb l’antelació de vint dies naturals esmentada.

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions o entitats anàlogues.


ARTICLE QUARANTA UN
– DISSOLUCIÓ

L’Acadèmia es dissoldrà pels motius previstos a la Llei, o quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de tres quartes parts dels seus membres assistents..

Per a la proposta de dissolució de l’Acadèmia caldrà seguir el mateix procediment establert per als supòsits de projecte de modificació d’estatuts.

A l’acord de dissolució s’haurà d’establir la destinació que cal donar als béns, instal·lacions i serveis de l’Acadèmia que puguin restar després d’atendre les obligacions pendents. El destinatari del romanent haurà de ser, en tot cas, una entitat, no mercantil, sense ànim de lucre, amb idèntic o anàleg objecte i subjecte a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals de Mecenatge i demàs de concordant aplicació, o posterior legislació que pugui substituir-la.