II PREMI NÈSTOR LUJÁN
DE PERIODISME GASTRONÒMIC

Convocatòria oberta 21 de novembre de 2022 al 21 de febrer de 2023

L’1 de març de 2022 es va celebrar el centenari de Nèstor Luján, escriptor, periodista i fundador de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. Aquest premi està dedicat a ell. Un dels primers autors que va escriure sobre gastronomia al nostre país. Reconegut escriptor i gastrònom que va saber compartir el bon menjar i donar a conèixer la cuina catalana arreu del món. El premi Nèstor Luján, neix l’any 2022 per reconèixer la tasca de divulgació i suport al sector.
Un premi al periodisme gastronòmic.

BASES II PREMI NÈSTOR LUJÁN

BASES II PREMI NÈSTOR LUJÁN
DE PERIODISME GASTRONÒMIC

Convocatòria oberta
21 de novembre de 2022 al 21 de febrer de 2023

PARTICIPACIÓ
Podran participar en el II Premi Nèstor Luján de Periodisme Gastronòmic, d’ara endavant “El Premi”, totes les persones físiques, de qualsevol nacionalitat i majors d’edat, que hagin estat autores d’un article periodístic, de temàtica gastronòmica, publicat durant l’any 2022 en qualsevol mitja de comunicació, nacional o internacional, en català, castellà, francès o anglès.

No podrà concórrer al premi cap persona que reuneixi la condició d’Acadèmic o en mantingui relació fins al segon grau de parentiu.


PRESENTACIÓ

Els articles periodístics podran ser presentats al Premi, indistintament, tant pel seu autor, com pel mitjà de comunicació que l’hagi publicat, amb indicació de la data de publicació i el mitjà, que podrà ser escrit o digital.

Els articles s’hauran de presentar, abans de les 24:00 hores del 21 de febrer de 2023, mitjançant còpia literal de la publicació, escanejada en color en format PDF, mitjançant correu electrònic tramès a l’adreça acg@acgn.cat.

Els autors i els mitjans de comunicació podran presentar tants articles com tinguin per convenient, acompanyant l’article o articles amb un escrit que contingui les següents dades i compromisos:

-Títol de l’article.
-Nom i dos cognoms de l’autor.
-DNI o passaport de l’autor, incloent-hi còpia en color del document.
-Domicili del presentador (autor o editor).
-Correu electrònic i telèfon de contacte.
-Data i mitja de publicació
-Manifestació expressa garantint que es tracta d’un article original, obra de l’autor.
-Manifestació expressa garantint que l’article no ha estat presentat a cap altre concurs o Premi periodístic amb anterioritat.
-Manifestació expressa, incondicionada i irrevocable acceptant totes i cadascuna de les presents bases del Premi.
-Data i signatura digital o autògrafa que coincideixi amb la obrant al DNI o passaport.


COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL JURAT
El Jurat estarà format per nou membres, dels quals quatre seran Acadèmics i els cinc restants restauradors, periodistes, escriptors o editors de reconegut prestigi lliurement designats per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. El Jurat decidirà lliurement respecte de la qualitat, interès i valor gastronòmic i periodístic dels articles presentats i determinarà el guanyador del Premi que, donat el cas, es podrà declarar desert.

El Jurat podrà acordar la concessió d’accèssits.
Cada membre del Jurat tindrà dret a un vot.
La votació serà secreta i el resultat definitiu i inapel·lable.

Jurat

  • Sr. Artur Carulla i Font, president del jurat (Acadèmic)
  • Sr. José María Benet i Ferran, Periodista i soci de Mediapro
  • Sr. José María Creuheras i Margenat, president del Grupo Planeta
  • Sra. Ana Godó i Valls, consellera del Grup Godó
  • Sr. Eduardo Mendoza i Garriga, escriptor
  • Sr. Ferran Rodés i Vilà, editor del diari ARA (Acadèmic)
  • Sr. Valentí Roqueta i Guillamet, empresari vinícola (Acadèmic)
  • Sra. Mònica Terribas i Sala, periodista
  • Sra. Elena Yepes i Evangelista, empresària (Acadèmica)

PROCLAMACIÓ DEL GUANYADOR
El guanyador serà proclamat públicament, juntament amb els Premis Nacionals de Gastronomia durant un sopar-gala que se celebrarà durant l’any 2023, preferentment durant el primer trimestre.

El Premi consistirà en un guardó especialment dissenyat a l’efecte, no tindrà dotació econòmica i, per tant, gaudirà únicament de consideració pública i caràcter honorífic.

En cas de concessió d’algun accèssit els qui en siguin mereixedors seran objecte de proclamació i reconeixement públic durant el sopar i els serà lliurat un diploma acreditatiu.

CESSIÓ DE DRETS
Els participants accepten irrevocablement que, en cas de resultar premiats com a guanyadors, o distingits amb algun accèssit, la seva obra i imatge siguin incorporades a la pàgina web o a les publicacions de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i, per tant, autoritzen incondicionadament, de forma irrevocable i tan àmpliament com en dret sigui procedent que el text de la seva obra i la seva imatge puguin ser incorporades i difoses a través dels mitjans propis de comunicació esmentats que, en tot cas, tindran caràcter no venal.


FUR JURISDICCIONAL
Els participants accepten, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que els pogués correspondre que, per a qualsevol dubte, discrepància o reclamació que es pugui esdevenir respecte de la interpretació de les presents bases, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.